OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

9 grudnia 2021

Wietrzychowice, 09.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych nr 339 o powierzchni 74 m2 .

WARUNKI PRZETARGU

1.Przedmiot przetargu:

Położenie lokalu: na działce nr 778 w Jadownikach Mokrych

Oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości: TR1D/00025344/5

Powierzchnia użytkowa: 74 m2

Przeznaczenie lokalu: lokal handlowo – użytkowy

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni użytkowej: 6,00 zł netto/m-c

Minimalne postąpienie: 0,06 zł

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

2.Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 88,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PL) na rachunek bankowy Gminy Wietrzychowice nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wietrzychowice w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17.12.2021 r wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny najmu lokalu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do:

 • zawarcia stosownych umów z dostawcami mediów tj. dostawcą energii elektrycznej, dostawcą wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych i pokrywania kosztów tych mediów we własnym zakresie,
 • uiszczania podatków i inny opłat eksploatacyjnych związanych z własnością lub
  posiadaniem przedmiotowej nieruchomości,
 • prowadzenia w lokalu agencji pocztowej na warunkach uzgodnionych pomiędzy Najemcą, a Pocztą Polską.

3.Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2021r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

4.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do podpisania umowy najmu lokalu w terminie do 7 dni od daty odbycia przetargu.

Oferentowi, który przetarg wygra, lecz nie przystąpi do podpisania umowy w określonym terminie wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

5.Zastrzeżenie:

Osoby uczestniczące w przetargu traktowane są jako osoby, którym znany jest stan nieruchomości przeznaczonej do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie podpisanie przez oferentów przed przetargiem oświadczenia, że w razie wygrania przetargu najemca zobowiązuje się do prowadzenia w tym lokalu oprócz podstawowej działalności dodatkowo agencji pocztowej na warunkach uzgodnionych pomiędzy najemcą a Pocztą Polską.

Wójt Gminy Wietrzychowice ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wójtowi Gminy Wietrzychowice przysługuje prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6.Warunki dodatkowe:

1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2) Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

3) Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego – wygrywa przetarg.

4) Uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz że zapoznali się z informacją o nieruchomości i akceptują jej stan.

5) Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przekładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

6) Z ważnych powodów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego uczestnikom przetargu uprzejmie przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad reżimu sanitarnego tj:

1) do zachowania bezpiecznej odległości min. 2 m,

2) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach,

3) do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz zasad wynajmu i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, pod numerem telefonu 14 641 80 45 (wew. 19).  

Wójt Gminy Wietrzychowice / – / Tomasz Banek

ZAPYTANIE OFERTOWE

8 grudnia 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wietrzychowice w 2022 roku.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

22 listopada 2021

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.


DGK.526.7.2021

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wietrzychowice

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.

 1.      Przedmiot i cel konsultacji:

 • Przedstawienie projektu „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie.
 • Projekt „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”, wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice arch.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wójt – Ogłoszenia.

 2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 • rozpoczęcie konsultacji:  22.11.2021 r.
 • zakończenie konsultacji: 29.11.2021 r. do godz. 17.00.

 3.      Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

 • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
 • opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2021 r. do godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19,
 • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.

Wietrzychowice, dn. 22.11.2021 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice / – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania:

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 r.

18 listopada 2021

Podczas dzisiejszej sesji Rada Gminy Wietrzychowice podjęła uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wietrzychowice.

Stawka tej opłaty w 2022 roku wynosić będzie 25,00 miesięcznie od osoby. Obecnie kwota tej opłaty to   29,50 zł miesięczne.

 Natomiast właściciele nieruchomości nieposiadających przydomowego kompostownika w 2022 r. będą płacić więcej o 10,00 zł czyli 35,00 zł za jednego mieszkańca miesięczne.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE STAWEK PODATKU W 2022 R.

18 listopada 2021

W dniu dzisiejszym Rada Gminy Wietrzychowice podjęła uchwały w sprawie stawek: podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2022. Stawki wyżej wymienionych podatków nie uległy zmienia i zostały uchwalone w wysokości obowiązującej w 2021 r.