Gmina Wietrzychowice, zgodnie z umową podpisaną  z Zarządem Województwa Małopolskiego, realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, głębokiej modernizacji energetycznej poddane będą budynki Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych.

W obiektach wykonane zostaną docieplenia ścian zewnętrznych, izolacje ścian fundamentowych, docieplenia stropów nad najwyższą kondygnacją oraz wymiana stolarki drzwiowej. W ramach prac instalacyjnych gruntownej modernizacji podlegać będzie m.in. instalacja c.o. wraz z wymianą kotłów grzewczych na gazowe kondensacyjne wraz osprzętem, automatyką pogodową i opomiarowaniem – liczniki ciepła.Na dachach budynków zainstaluje się panele instalacji fotowoltaicznych wyposażone w inwerter i system pomiaru.

Po wykonaniu robót w obu budynkach zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie ich efektywność energetyczna a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną wykorzystane także opisane wyżej odnawialne źródła energii co da efekt w postaci ilości zaoszczędzonej energii :elektrycznej: 15,8 MWh/rok i cieplnej 1902,00 GJ/rok.

Wynikająca z tego mniejsza emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych pozwoli na zrealizowanie celu, którym jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Wietrzychowice.

Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  119 ton emisji równoważnej CO2 na rok.

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 389 381,88 zł z czego kwalifikowane jest 1 387 216,14  zł. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wynosi 832 329,66 zł. Pozostałą część tj. 557 052,22 zł finansuje z własnego budżetu gmina Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to  30.12.2022  r.


Gmina Wietrzychowice wspólnie z gminami: Szczurowa (Beneficjent projektu), Borzęcin i Szczucin realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W oparciu o umowę partnerską  kompleksowej termomodernizacji zostaną podane budynki:

1. Zespołu Szkół w Szczurowej (Gmina Szczurowa)
2. Urzędu Gminy w Borzęcinie (Gmina Borzęcin)
3. Zespołu Szkół w Szczucinie (Gmina Szczucin)
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu (Gmina Szczucin)
5. Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach (Gmina Wietrzychowice)
6. Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych (Gmina Wietrzychowice)

Po wykonaniu robót obiekty objęte projektem będą ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna budynków a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną także miejscowo wykorzystane odnawialne źródła energii. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w  wyniku realizacji projektów  ma wynosić 9.258,33 GJ/rok.

Dzięki temu mniejsza będzie szkodliwa emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych. Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  659.22 tony emisji równoważnej CO2.

Pozwoli to na zrealizowanie celu projektu, którym jest zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gmin Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Koszty całkowite projektu wynoszą 11,17 mln zł. z czego  kwalifikowane jest 10,74 mln zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 5,36 mln zł. Pozostałą część tj. 5,81 mln zł finansują z własnego budżetu gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30-11-2018.